THÔNG BÁO

Môn Python cho khoa học dữ liệu của lớp bổ túc kiến thức ngành Cơ sở toán cho tin học – chuyên ngành Khoa học dữ liệu khóa năm 2020 chuyển sang học tại phòng B37 từ ngày 17/01/2021 đến kết thúc môn