ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Lịch học học phần tiến sĩ ngành Cơ sở toán cho tin học

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo lịch học học phần tiến sĩ ngành Cơ sở toán cho tin học:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

  1. Tên môn học và Giảng viên phụ trách môn học
Stt Tên môn học Giảng viên Số TC
1 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên TS. Nguyễn Thanh Bình 4
2 Xử lý ảnh nâng cao TS. Nguyễn Thanh Bình 4
  1. Thời gian học, phòng học: bắt đầu từ 18/01/2021, Giảng viên sẽ thông báo trực tiếp cho NCS và NCS dự bị
  2. Đối tượng học:
  • Tất cả Nghiên cứu sinh và Nghiên cứu sinh dự bị khoá năm 2020.
  • Nghiên cứu sinh khóa năm 2018, 2019 chưa học học phần tiến sĩ, nếu muốn tham gia khóa học thì sẽ đăng ký và đóng học phí học lại tại phòng ĐT Sau đại học trước khi khóa học bắt đầu.

Lưu ý:

  • NCS và NCS dự bị không tham dự khóa học xem như tự ý bỏ học và phải học lại cùng khóa sau, mức thu học phí học lại theo qui định của khóa học hiện tại.
  • Giảng viên lên lớp 50% thời lượng môn học. Người học tự học 50% thời lượng môn học.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh