THÔNG BÁO

Môn Kỹ thuật biến dưỡng các hợp chất có hoạt tính sinh học của lớp cao học ngành Công nghệ sinh học khóa 29/2019 nghỉ học ngày 02/01/2021.

Tuần sau học lại bình thường.