ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 205/SĐH

TPHCM, ngày 29 tháng 12  năm 2020

 

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC

NGÀNH VI SINH, HÓA SINH, DI TRUYỀN,

SHTN – SINH LÝ ĐỘNG VẬT, CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo mở lớp bổ túc kiến thức dành cho học viên lệch ngành vào học ngành Vi sinh, Hóa sinh, Di truyền, SHTN – chuyên ngành Sinh lý động vật, Công nghệ sinh học.

LỊCH HỌC:

Stt Tên môn thi Tín chỉ Ngày học
1 Sinh học phân tử 3 Thông báo sau

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ HỌC PHÍ:

  • Phiếu đăng ký môn học (Mẫu đính kèm)
  • Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/01/2021.
  • Học phí: 585.000đ/TC. Lớp học chỉ được mở khi số lượng đăng ký hơn 10 hv

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh