Điểm thi môn Hoạch định chiến lược phân tích và triển khai HTTT – HTTT K29