THÔNG BÁO

Các môn ngành Công nghệ sinh học khóa 29/2019 trong nhóm học phần 4 thay đổi ngày học như sau:

1. Môn Kỹ thuật biến dưỡng các hợp chất có hoạt tính sinh học

Thời gian bắt đầu: 02/01/2021

2. Môn Mô hình động vật trong nghiên cứu y sinh

Thời gian bắt đầu: 08/01/2021