THÔNG BÁO

Môn Sinh lý động và thực nghiệm của lớp cao học ngành Sinh học thực nghiệm – chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm khóa 29/2019 học vào lúc 7g30 từ ngày 25/12/2020 (thứ 6) học tại phòng F302