THÔNG BÁO

Môn Phương pháp số trong tối ưu của lớp cao học ngành Toán giải tích khóa 29,30 ngày 25/12/2020 học vào lúc 13g30 tại phòng E403.

Từ Ngày 08/01/2021 (thứ 6) đến kết thúc môn học vào lúc 8g30 tại phòng B43.