ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 203/SĐH

TPHCM, ngày 22 tháng 12  năm 2020

 

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC

NGÀNH CƠ SỞ TOÁN CHO TIN HỌC – CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo mở lớp bổ túc kiến thức dành cho học viên lệch ngành vào học ngành Cơ sở toán cho tin học – Chuyên ngành Khoa học dữ liệu.

1. LỊCH HỌC:

Thời gian học: 02/01/2021 – 31/01/2021 (4 tuần): học chuyên môn

01/02/2021 – 20/02/2021: Nghỉ Tết Nguyên Đán

21/02/2021 – 04/4/2021 (6 tuần): học chuyên môn

05/4/2021 – 11/4/2021: thi kết thúc môn

 

Stt Tên môn thi Tín chỉ Ngày học GV giảng dạy Phòng học

1

Python cho Khoa Học Dữ Liệu

4

14h00, Chủ nhật

Bắt đầu ngày 03/01/2021

TS. Nguyễn Tấn Trung

E301

2

Nhập Môn Trí Tuệ Nhân Tạo

4

15h00, Thứ 7

Bắt đầu ngày 02/01/2021

TS. Nguyễn Thanh Bình

F305

2. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ HỌC PHÍ:

  • Phiếu đăng ký môn học (Mẫu đính kèm)
  • Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/12/2020.
  • Học phí: 585.000đ/TC. Lớp học chỉ được mở khi số lượng đăng ký hơn 10 hv

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh