ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 190/SĐH

TPHCM, ngày 14  tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký phương thức đào tạo dành cho các lớp cao học khóa 29/2019

 

Phòng đào tạo sau đại học thông báo các học viên cao học khóa 29/2019 đăng ký phương thức đào tạo như sau:

 1. Danh mục các ngành đào tạo bậc thạc sĩ khóa 29/2019:

Các học viên cao học lưu ý xem ngành học mở các phương thức đào tạo để đăng ký đúng phương thức học (Đính kèm danh mục các ngành khóa 29/2019)

 • Phương thức 1: Chương trình nghiên cứu
 • Phương thức 2: Chương trình định hướng nghiên cứu
 • Phương thức 3: Chương trình định hướng ứng dụng
 1. Điều kiện đăng ký phương thức:

Học viên được quyền chọn Phương thức đào tạo theo nguyện vọng. Nếu học viên học viên chọn Phương thức 1 phải thỏa các điều kiện sau:

 • Nộp phiếu đăng ký phương thức (Mẫu 1)
 • Có giấy chấp thuận hướng dẫn luận văn của người hướng dẫn (Mẫu 2)
 • Có xác nhận của Bộ môn phụ trách ngành đảm bảo điều kiện nghiên cứu cho học viên (Mẫu 3)
 • Các qui định riêng của từng ngành đào tạo áp dụng cho phương thức 1.

Lưu ý: Trước khi bảo vệ luận văn thạc sĩ, học viên phải là tác giả chính (đứng tên đầu trong nhóm tác giả) của ít nhất 1 bài báo khoa học công bố nội dung hoặc một phần nội dung nghiên cứu của luận văn. Bài báo phải được đăng hoặc chấp nhận đăng trong các Tạp chí, Kỷ yếu khoa học được tính điểm thuộc danh mục do Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước qui định (bài báo phải có tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐHQG.HCM là đơn vị chủ quản đầu tiên của HV)

 1. Mẫu đăng ký phương thức đào tạo

– Học viên đăng ký phương thức theo mẫu (Mẫu 1)

– Đối với học viên đăng ký Phương thức 1 ngoài mẫu 1, học viên phải nộp thêm các mẫu 2, mẫu 3 như trên.

 1. Thời hạn đăng ký phương thức: trước 16 giờ ngày 25/12/2020

Lưu ý: Học viên không được phép đăng ký phương thức đào tạo hộ.

Nơi nhận:

–    HVCH Khóa 29/2019

–   Lưu SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh