ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 188 /SĐH

TPHCM, ngày 09 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh lịch học nhóm học phần 4 và học phần 5 Khóa 29/2019

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM thông báo điều chỉnh lịch học nhóm học phần 4 và học phần 5 như sau:

  1. Lịch học phần 4 và Học phần 5:
Stt Nhóm học phần Thời gian học Thời gian thi

kết thúc học phần

Ghi chú
1. Nhóm học phần 4 21/12/2020 đến 30/01/2021 (6 tuần)

21/02/2021 đến 20/3/2021 (4 tuần)

29/3 – 09/4/2021 Nghỉ Tết Nguyên Đán: từ 01/2 đến 20/02/2021
2. Nhóm học phần 5

(Học phần dự trữ)

11/4/2021 đến 29/4/2021 (2 tuần)

04/5/2021 đến 26/6/2021 (8 tuần)

11/7 – 23/7/2021  

Nghỉ Lễ 30/4 – 3/5/2021

 

  1. Luận văn thạc sĩ:
Stt Đăng ký luận văn Thực hiện luận văn Trình luận văn Xét tốt nghiệp
1 Đợt 1: Tháng 4/2021

Đợt 2: Tháng 6/2021

Tháng 5–11/2021

Tháng 6 – 11/2021

Tháng  11–12/2021 Tháng 12/2021

 Kính chào trân trọng.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

  Nguyễn Xuân Vinh