ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 10 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tín chỉ học phần 1 chương trình cao học khóa 30/2020

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo

Học viên cao học khóa năm 2020 của các ngành đã có lịch học các môn được mở trong danh sách đính kèm đến phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký tín chỉ môn học cho nhóm học phần 1.

Thời gian đăng ký: từ ngày 17/12/2020 đến 18/12/2020.

Thời khóa biểu: (Xem file đính kèm).

Mẫu phiếu đăng ký môn học (Mẫu đính kèm)

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

   (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh