Điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học – Hoá vô cơ K29