ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

v/v Đăng ký tín chỉ bổ sung học phần 4 chương trình cao học khóa 29/2019

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Đề nghị học viên cao học khóa 29/2019 của ngành Hải dương, Khí tượng, Sinh lý động vật, Toán ứng dụng – Giáo dục toán học đến phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký tín chỉ môn học bổ sung cho nhóm học phần 4.

Thời gian đăng ký: từ ngày 07/12/2020 đến 09/12/2020.

Thời khóa biểu: (Xem file đính kèm).

Mẫu phiếu đăng ký môn học (File đính kèm)

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

   

Nguyễn Xuân Vinh