THÔNG BÁO

Các môn học thi kết thúc học phần 3 lớp cao học khoá 29/2019 từ ngày 04/12/2020 đến ngày 11/12/2020 chuyển phòng thi như sau:

Ngày thi

Sáng (8g00)

Chiều (14g00)

04/12/2020 Phòng E401 chuyển sang thi tại phòng E403 – Phòng E401 chuyển sang thi tại phòng E403

– Phòng E402 chuyển sang thi tại phòng E404

07/12/2020 Phòng F301 chuyển sang thi tại phòng E403 Phòng E401 chuyển sang thi tại phòng E403
08/12/2020 Phòng E402 chuyển sang thi tại phòng E403 – Phòng E401 chuyển sang thi tại phòng E404

– Phòng E402 chuyển sang thi tại phòng E403

09/12/2020   Phòng E401 chuyển sang thi tại phòng E403
10/12/2020 Phòng E404 chuyển sang thi tại phòng E403 Phòng E301 chuyển sang thi tại phòng E403
11/12/2020 Thi tại phòng E403 Phòng E401 chuyển sang thi tại phòng E403