THÔNG BÁO

Học viên cao học khoá 2019 thi kết thúc học phần các môn sau: Vật lý tinh thể, Quang tử học nano, Hợp chất đại phân tử vào ngày 03/12/2020 lúc 8g00 tại phòng E404 sẽ chuyển sang thi tại phòng E403.