Điểm thi môn Mô hình hoá thống kê – Toán ứng dụng GDTH K29