Điểm thi môn Mô hình hoá thống kê – Toán giải tích K29