Điểm thi môn Kích hoạt nơtron và phân tích huỳnh quang tia X – HPT K28