ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp báo cáo tốt nghiệp và bản sao văn bằng thạc sĩ ngành Toán Ứng dụng

Chương trình LKĐT giữa trường ĐH KH Tự nhiên và 04 Cơ sở đào tạo của CH Pháp

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 Căn cứ theo mục 4 trong văn bản cam kết của học viên khi tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ Toán Ứng dụng liên kết giữa trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 04 CSĐT của Công hòa Pháp, học viên có trách nhiệm nộp báo cáo tốt nghiệp ngay sau khi kết thúc khóa học chậm nhất là 30 ngày và bản sao bằng tốt nghiệp do trường Đại học phía Pháp cấp ngay sau khi nhận được văn bằng.

Theo kế hoạch học tập của khóa năm 2019, học viên đã kết thúc khóa học trước ngày 30/8/2020. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đề nghị học viên khóa năm 2019 nộp báo cáo tốt nghiệp (mẫu đính kèm) và bản sao bảng điểm thạc sĩ do các trường ĐH của Pháp cấp cho phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 30/10/2020 để Nhà trường tổng hợp báo cáo ĐHQG-HCM và Bộ GDĐT.

Do tình hình dịch COVID-19 nên hiện tại các trường ĐH của Pháp chưa cấp bằng thạc sĩ. Vì vậy học viên sẽ nộp bổ sung bản sao văn bằng thạc sĩ cho phòng ĐT Sau đại học ngay sau khi nhận được văn bằng từ cơ sở đào tạo của Pháp cấp.

Các trường hợp không nộp báo cáo, bảng điểm các môn học và bản sao văn bằng tốt nghiệp thạc sĩ do cơ sở đào tạo của Pháp cấp xem như chưa hoàn thành chương trình đào tạo theo qui định của Đề án và Nhà trường sẽ không hỗ trợ việc xác minh văn bằng nếu Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT yêu cầu.

Mẫu báo cáo (đính kèm)

Thông báo (đính kèm)

Nơi nhận

– HVCH khóa 2019

– Ban Đề án

– website: sdh.hcmus.edu.vn

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh