THÔNG BÁO

Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học của lớp cao học ngành Hoá Hữu cơ, Hoá lý, Hoá vô cơ khoá 2019 chuyển sang học tại phòng I33 kể từ ngày 26/9/2020 (thứ 7) lúc 8g00