THÔNG BÁO

Môn Tư duy phản biện của lớp cao học ngành SHTN – GDSHTN K29 nghỉ học ngày 25/9/2020.

Tuần sau học lại bình thường.