Điểm thi môn Kỹ thuật di truyền vi sinh học – CNSH K29