ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO LỊCH THI CUỐI KỲ VÀ NỘP KHÓA LUẬN MÔN TRIẾT

Chương trình dành cho học viên sau đại học

KHÓA THÁNG 8 /2020

 

1. Ngày thi cuối kỳ: 23/9/2020 – tối thứ 4

Thời gian làm bài: 90 phút, không dùng tài liệu

2. Giờ thi: học viên có mặt tại phòng thi lúc 17g45 (18g00 bắt đầu tính giờ thi)

3. Học viên vắng thi giữa kỳ không xin phép thì không được dự thi cuối kỳ và nộp khóa luận

4. Nộp khóa luận Triết: Học viên nộp khóa luận tại phòng ĐT Sau đại học vào ngày 15/10/2020 (giờ hành chính)

5. Học viên phải xuất trình thẻ học viên/ Thẻ căn cước/ chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu cho cán bộ coi

6. Phân bố phòng thi: phòng thi phân bố theo số báo danh (SBD) trong danh sách học viên bên dưới

           Phòng thi C32: học viên có SBD từ T 001 – T 060

           Phòng thi C33: học viên có SBD từ T 061 – T 135

           Phòng thi C42: học viên có SBD từ T 136 – T 195

           Phòng thi C43: học viên có SBD từ T 196 – T 264

7. Danh sách học viên lớp Triết: (Xem file đính kèm)