ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: 139/SĐH     TPHCM, ngày 17 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

PHỤ TRÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

    V/v: Báo cáo định kỳ tình hình hướng dẫn và kết quả học tập của Nghiên cứu sinh

(Công văn này có hiệu chỉnh một số thông tin và thay cho công văn số 128/SĐH đã ban hành ngày 28/8/2020)

            Theo kế hoạch hàng năm, Phòng Đào tạo Sau đại học kính đề nghị Khoa, Bộ môn thông báo đến nghiên cứu sinh (NCS) và cán bộ hướng dẫn (CBHD) nộp báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu và tình hình hướng dẫn luận án.

I. BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ TÌNH HÌNH HƯỚNG DẪN VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP

1. Nghiên cứu sinh các khóa năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (Bao gồm NCS trúng tuyển đợt 1 và đợt 2 mỗi khóa) và Cán bộ hướng dẫn nộp báo cáo định kỳ về tình hình hướng dẫn và kết quả học tập của nghiên cứu sinh tại Bộ môn/ Khoa phụ trách ngành đào tạo trước ngày 12/11/2020.

Bộ môn/ Khoa tập hợp xét duyệt báo cáo của NCS và gửi về phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 30/11/2020, gồm:

– Bảng tổng hợp đánh giá kết quả của Bộ môn/ Khoa phụ trách ngành đào tạo -mẫu 1

– Báo cáo kết quả học tập của từng NCS-mẫu 2  (có chữ ký xác nhận của tập thể CBHD)

– Báo cáo tình hình hướng dẫn NCS của tập thể CBHDmẫu 3

– Hồ sơ đăng ký gia hạn, chuyển tự túc của NCS khóa 2015, 2016 (nếu có)

2. Nghiên cứu sinh khóa năm 2014: đã được ĐHQG-HCM gia hạn thêm 6 tháng tự túc do dịch COVID-19 nên không xét thêm thời gian học tập và không nộp báo cáo định kỳ.

II. TỔNG KẾT CHUNG VỀ THỜI GIAN VÀ TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA NCS

1. Khóa năm 2014:

Nghiên cứu sinh khóa năm 2014 đã được chuyển sang học tự túc đến ngày 30/6/2021. NCS phải nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ cho Bộ môn/Khoa chậm nhất là trước ngày 30/5/2021, NCS phải liên hệ trực tiếp với Bộ môn/ Khoa để biết cụ thể lịch làm việc của Bộ môn/ Khoa.

Đến ngày 30/5/2021, nếu NCS không nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án cấp ĐVCM thì NCS không được bảo vệ luận án và các kết quả học tập thuộc chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ không được bảo lưu.

2. Khóa năm 2015 (đợt 1 và đợt 2):

Nghiên cứu sinh khóa năm 2015 đã được xét chuyển sang hệ tự túc trong 2 năm tiếp theo kể từ khi hết thời gian gia hạn (30/12/2021) và được xét thêm 6 tháng tự túc do ảnh hưởng dịch COVID-19 (30/6/2022):

– Nếu NCS có kế hoạch bảo vệ luận án cấp ĐVCM trước ngày 30/6/2021 thì chỉ nộp báo cáo tiến độ học tập cho Bộ môn trước ngày 12/11/2020 và nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án trước ngày 30/5/2021.

– Nếu NCS chưa có kế hoạch bảo vệ luận án cấp ĐVCM trước ngày 30/6/2021 thì nộp báo cáo tiến độ học tập cho Bộ môn trước ngày 12/11/2020 và đóng học phí năm tự túc thứ 2 trước ngày 05/02/2021, mức thu: 4.000.000đ/năm/ NCS

3. Khóa năm 2016 (đợt 1 và đợt 2):

Nghiên cứu sinh khóa năm 2016 sẽ hết hạn học tập chính qui và thời gian gia hạn (kể cả gia hạn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19) vào ngày 30/6/2021.

– Nếu NCS có kế hoạch bảo vệ luận án cấp ĐVCM trước ngày 30/6/2021 thì chỉ nộp báo cáo tiến độ học tập cho Bộ môn trước ngày 12/11/2020 và nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án trước ngày 30/5/2021.

– Nếu NCS chưa có kế hoạch bảo vệ luận án cấp ĐVCM trước ngày 30/6/2021 và có nguyện vọng tiếp tục học chương trình tiến sĩ thì nộp hồ sơ đăng ký chuyển sang hệ tự túc tại Bộ môn trước ngày 12/11/2020. Sau thời hạn này các trường hợp không đăng ký chuyển sang hệ tự túc xem như dừng khóa học. Nhà trường sẽ buộc thôi học đối với các trường hợp này và trả về cơ quan chủ quản.

NCS đăng ký chuyển sang tự túc sẽ đóng học phí năm tự túc thứ 1 trước ngày 05/02/2021, mức thu: 4.000.000đ/năm/NCS.

Hồ sơ chuyển sang tự túc gồm: mẫu 2, mẫu 3, mẫu 5, mẫu 6

4. Khóa năm 2017 (đợt 1 và đợt 2):

Nghiên cứu sinh khóa năm 2017 sẽ hết hạn học tập chính qui vào ngày 30/6/2021.

– Nếu NCS có kế hoạch bảo vệ luận án cấp ĐVCM trước ngày 30/6/2021 thì chỉ nộp báo cáo tiến độ học tập cho Bộ môn trước ngày 12/11/2020 và nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án trước ngày 30/5/2021.

– Nếu NCS chưa có kế hoạch bảo vệ luận án cấp ĐVCM trước ngày 30/6/2021 và có nguyện vọng tiếp tục học chương trình tiến sĩ thì nộp hồ sơ đăng ký gia hạn (tối đa 12 tháng) tại Bộ môn trước ngày 12/11/2020. Sau thời hạn này các trường hợp không đăng ký gia hạn xem như dừng khóa học. Nhà trường sẽ buộc thôi học đối với các trường hợp này và trả về cơ quan chủ quản.

Hồ sơ gia hạn gồm: mẫu 2, mẫu 3, mẫu 4

5. Khóa năm 2018 (đợt 1, đợt 2), và khóa năm 2019 (đợt 1, đợt 2):

Nghiên cứu sinh khóa năm 2018, 2019 đang trong thời gian học tập chính qui. Đề nghị nộp báo cáo định kỳ năm học thứ 2 đối với khóa 2018 và năm thứ 1 đối với khóa 2019 tại Bộ môn trước ngày 12/11/2020.

Hồ sơ báo cáo định kỳ gồm mẫu 2 mẫu 3

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu Phòng ĐT SĐH

– BGH (để báo cáo)

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh