ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 136/SĐH
TP.HCM, ngày 10 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO
Kết quả kỳ thi đánh giá chuẩn trình độ tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết
dành cho học viên sau đại học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO:

 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả thi đánh giá chuẩn trình độ tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết dành cho học viên sau đại học, kỳ thi ngày 23/8/2020 như sau:

1/ Kết quả thi (file đính kèm)

2/ Xét kết quả:

  • Học viên cao học đạt kỳ thi đánh giá chuẩn trình độ tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết khi tổng điểm thi đạt tối thiểu 200/400 điểm.
  • Nghiên cứu sinh đạt kỳ thi đánh giá chuẩn trình độ tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết khi tổng điểm thi đạt tối thiểu 260/400 điểm.

3/ Phúc tra kết quả thi

  • Học viên/NCS nộp đơn phúc tra tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên từ ngày 14/9/2020 đến 16/9/2020 (nhận mẫu đơn tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ).
  • Lệ phí phúc khảo: 30.000đ/bài thi/kỹ năng.
  • Dự kiến có kết quả phúc khảo: 30/9/2020.
 
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh