THÔNG BÁO

Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học của lớp cao học các ngành Toán khoá 2019 sẽ chuyển sang học tại phòng I41.

Bắt đầu từ ngày 13/8/2020 đến kết thúc môn