Điểm thi môn Phân tích bồn trong công tác tìm kiếm thăm dò khoáng sản và dầu khí – Địa chất K28