Thông báo điều chỉnh lịch học cao học khóa năm 2019 (xem file đính kèm)