ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc học viên không đăng ký tín chỉ học phần 2 chương trình cao học khóa 29/2019

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo

 

Trường ĐH khoa học Tự nhiên thông báo về việc đăng ký tín chỉ học phần 2 của khóa 2019 như sau:

1. Danh sách học viên chưa hoàn tất thủ tục đóng học phí cao học đợt 2 và đăng ký môn học học phần 2 (đính kèm danh sách)

2. Phòng đào tạo sau đại học đề nghị các Anh (Chị) học viên cao học đã đóng học phí nhưng chưa đăng ký môn học đến Phòng đào tạo sau đại học đăng ký bổ sung môn học. Thời hạn đăng ký bổ sung đến hết ngày 23/7/2020. Sau thời hạn này, các Anh(Chị) học viên không đăng ký môn học sẽ không được dự thi kết thúc môn học và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung.

3. Đối với các học viên chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí cao học đợt 2 và chưa đăng ký môn học, Phòng Đào tạo sau đại học đề nghị các Anh (Chị) hoàn thành nghĩa vụ đóng học và đăng ký môn học trước ngày 23/7/2020. Sau thời hạn này, nếu học viên vẫn không đăng ký môn học xem như tự ý bỏ học.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  

Nguyễn Xuân Vinh