THÔNG BÁO

Môn Vi tảo: Công nghệ và ứng dụng của lớp cao học ngành Công nghệ sinh học khoá 2019 nghỉ học ngày 17/7/2020.

Tuần sau học lại bình thường.