ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tín chỉ học phần 2 chương trình cao học khóa 29/2019 (đợt 1 + đợt 2)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo

 

Học viên cao học khóa năm 2019 (đợt 1 + đợt 2) của các ngành đã có lịch học các môn được mở trong danh sách đính kèm đến phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký tín chỉ môn học cho nhóm học phần 2.

Thời gian đăng ký: từ ngày 17/6/2020 đến 19/6/2020.

Thời khóa biểu: (Xem file đính kèm).

Mẫu phiếu đăng ký môn học (Xem file đính kèm)

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

   

Nguyễn Xuân Vinh