Lớp cao học môn Thạch luận công trình (ngành Kỹ thuật địa chất, khóa 29/2019), học vào các buổi sáng Chủ nhật, sẽ chuyển sang học tại phòng F204, bắt đầu từ ngày 24/5/2020.