Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên cao học về việc nhận bản sao văn bằng thạc sĩ từ sổ gốc như sau:

Học viên đã đăng ký cấp bản sao bằng thạc sĩ vui lòng nhận bản sao tại Phòng Đào tạo Sau đại học trong giờ hành chính sau ngày 22/5/2020.