Thông báo thời khóa biểu học phần 1 lớp cao học khóa 29/2019 (cập nhật lịch học và phòng học ngày 12/5/2020)