Thông báo thời khóa biểu học phần 1 lớp cao học khóa 29/2019 – cập nhật phòng học ngày 08/5/2020 (file đính kèm)