ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số   56  /TB-SĐH
TP.HCM, ngày 05 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO:

Căn cứ theo kế hoạch học học tập của Trường, Phòng đào tạo sau đại học thông báo về việc đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ và phương thức học của các lớp cao học khóa 28/2018 đợt 2 như sau:

  1. Hồ sơ đăng ký gồm có:
  1. Thời hạn đăng ký:

Học viên nộp hồ sơ đăng ký luận văn thạc sĩ tại Bộ môn, Khoa, từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/5/2020

Ghi chú: Học viên đã đăng ký đề tài không thực hiện thông báo này.

Nơi nhận:

–  https://sdh.hcmus.edu.vn/

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh