Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc nhận thẻ học viên cao học và nghiên cứu sinh, khóa năm 2019, như sau:

  • Nghiên cứu sinh: NCS đến nhận thẻ NCS tại Phòng Đào tạo Sau đại học trong giờ hành chính từ ngày 06/5/2020 đến 15/5/2020.
  • Học viên cao học: đề nghị học viên cử đại diện lớp đến nhận thẻ học viên tại Phòng Đào tạo Sau đại học trong giờ hành chính từ ngày 06/5/2020 đến 15/5/2020.