THÔNG BÁO
về việc tổ chức trở lại hoạt động đào tạo bậc sau đại học
đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên cao học khóa 28/2018 và 29/2019 về việc tiếp tục các hoạt động giảng dạy sau đại học từ ngày 04/5/2020 như sau:

1/ Đối với các môn đang triển khai học trực tuyến: học viên tiếp tục học trực tuyến đến khi có thông báo mới.

2/ Đối với các môn học đang tạm hoãn: Nhà trường sẽ tổ chức hoạt động giảng dạy trở lại từ ngày 04/5/2020 theo thời khóa biểu đã thông báo vào đầu nhóm học phần.

Ghi chú: Thời khóa biểu các nhóm học phần 1 khóa 2019 và học phần 5 khóa 2018 đính kèm bên dưới. Riêng các môn đang tổ chức giảng dạy trực tuyến, học viên vẫn tiếp tục học trực tuyến như lịch đã thông báo.

Thời khóa biểu nhóm học phần 1, khóa 2019

Thời khóa biểu nhóm học phần 5, khóa 2018