ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  47/SĐH
TP.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc kết quả xét tốt nghiệp thạc sĩ năm 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO:

1/ Danh sách học viên được xét tốt nghiệp thạc sĩ:

Học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn/đồ án thạc sĩ, hoàn thành chương trình cao học, đủ điều kiện ngoại ngữ đầu ra theo quy định và đã nộp Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp thạc sĩ theo danh sách đính kèm

2/ Lễ tốt nghiệp thạc sĩ:

Dự kiến cuối tháng 5/2020. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên ngày tổ chức lễ tốt nghiệp học viên chờ thông báo chính thức của Trường.

3/ Đăng ký bản sao văn bằng thạc sĩ từ sổ gốc:

Học viên có thể đăng ký bản sao y bằng thạc sĩ từ sổ gốc theo link sau: https://forms.gle/MGmpg54CJjUMyqC78.

Lưu ý: Học viên vui lòng chỉ gửi yêu cầu đăng ký 1 lần. Nếu học viên đăng ký nhiều lần, Nhà trường sẽ cấp theo số lần đăng ký của học viên.

Lệ phí cấp bản sao: 30.000đ/bản.

Học viên đăng ký trước ngày 04/5/2020 sẽ nhận bản sao vào ngày 15/5/2020.

Học viên đăng ký từ ngày 04/5/2020 đến 18/5/2020 sẽ nhận bản sao vào ngày 29/5/2020.

Nơi nhận:
– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/
–  Lưu SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SĐH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh