ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Số: 22/KHTN-SĐH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO
về việc tiếp tục nghỉ học cho sinh viên bậc đại học, cao đẳng
và sau đại học hệ chính quy để phòng chống dịch bệnh COVID-19
do chủng virus SARS-CoV-2 gây ra

Thực hiện công văn số 21/KHTN-TCHC ngày 06/03/2020 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc cho sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học hết tháng 03 năm 2020 để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra;

Nhằm đảm bảo phòng, chống dịch xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và cộng đồng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên quyết định:

1/ Bậc Đại học

  • Tạm ngưng các hoạt động giảng dạy và học tập đối với sinh viên bậc đại học và cao đẳng các hệ, các chương trình đến hết ngày 05/04/2020.
  • Dự kiến sinh viên sẽ bắt đầu học ở học kỳ 2 năm học 2019-2020 từ ngày 06/04/2020.

2/ Bậc Sau Đại học

  • Tạm ngưng các hoạt động giảng dạy và học tập đối với học viên bậc sau đại học đến hết tháng 03/2020 (bao gồm các lớp ôn tập thi tuyển sinh sau đại học và đánh giá năng lực Tiếng Anh), dự kiến ngày học trở lại từ 03/4/2020.
  • Riêng các Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ và luận văn thạc sĩ đã có lịch làm việc trong thời gian trên thì làm việc bình thường.

Trong thời gian nghỉ học, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh hạn chế đi lại, luôn cập nhật thông tin; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Sở/Bộ Y tế và thực hiện khảo sát dịch tễ mới do Nhà trường yêu cầu. Tùy theo tình hình diễn tiến của dịch bệnh, Trường sẽ thông báo ngày bắt đầu học trên trang thông tin điện tử của Trường. Sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh phải thường xuyên theo dõi thông báo của nhà trường để cập nhật thông tin mới nhất.

Nơi nhận:
– Như trên (để thực hiện);
– Lưu: VT, ĐH,SĐH; 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Trần Lê Quan