ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Số: 153/KHTN-SĐH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc tiếp tục nghỉ học đối với học viên cao học
và nghiên cứu sinh để phòng chống dịch bệnh COVID-19
do chủng virus SARS-CoV-2 gây ra

 Thực hiện công văn số 348/ĐHQG-VP ngày 28/02/2020 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho sinh viên, học viên thuộc ĐHQG-HCM tiếp tục nghỉ học đến ngày 08/03/2020;

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra;

Nhằm đảm bảo phòng, chống dịch xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và cộng đồng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên quyết định tiếp tục tạm ngưng các hoạt động giảng dạy và học tập đối với học viên sau bậc sau đại học đến hết ngày 08/03/2020. Riêng các Hội động bảo vệ luận án tiến sĩ và luận văn thạc sĩ đã có lịch làm việc trong thời gian trên thì làm việc bình thường.

Trong thời gian nghỉ học, học viên hạn chế đi lại, luôn cập nhật thông tin; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Sở/Bộ Y tế và thực hiện khảo sát dịch tễ mới do Nhà trường yêu cầu.

Tùy theo tình hình diễn tiến của dịch bệnh, Nhà Trường sẽ thông báo ngày bắt đầu học trên trang thông tin điện tử của Trường. Học viên cao học và nghiên cứu sinh phải thường xuyên theo dõi thông báo của nhà trường để cập nhật thông tin mới nhất ./.

Nơi nhận:
–  Như trên (để thực hiện);
–  Lưu: VT, SĐH;

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Trần Lê Quan