ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc hoãn lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học

ngày 01/03/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học dự kiến thi vào ngày 01/03/2020 sẽ hủy và chuyển sang thi vào ngày 05/04/2020

Danh sách học viên đã đăng ký dự thi cùng lệ phí thi ngày 01/03/2020, Nhà trường sẽ chuyển danh sách học viên dự thi cùng lệ phí thi sang ngày 05/04/2020.

Học viên nhận giấy báo dự thi (có thể nhờ người khác nhận thay) tại phòng ĐT Sau đại học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM vào ngày 30/3/2020; 31/03/2020; 01/04/2020 (giờ hành chánh) hoặc từ 6g30 – 7g00 ngày 05/04/2020.

     Ngày thi: 05/04/2020 (cả ngày chủ nhật)

     Phân bố giờ thi chi tiết: xem file đính kèm trang 2, 3

     Cấu trúc đề thi: xem file đính kèm trang 4, 5

Xem file đính kèm

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh