ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc hoãn lớp ôn tập thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Chương trình dành cho học viên cao học

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

  Lớp ôn tập đánh giá năng lực tiếng Anh (4 kỹ năng), chương trình dành cho học viên cao học theo kế hoạch khai giảng ngày 21/02/2020 sẽ tạm ngưng và sẽ chuyển sang khai giảng vào ngày 06/3/2020, lúc 8g00 tại phòng B.40, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.

Lớp ôn tập vẫn được đăng ký bổ sung đến ngày 06/3/2020.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh