ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 THÔNG BÁO

V/v đăng ký chuyển sang hệ tự túc khóa 27/2017

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

    Căn cứ theo quy chế đào tạo bậc Thạc sĩ hiện hành, Phòng Đào tạo sau đại học thông báo học viên Khóa 27/2017 đã hết thời hạn học chính qui. Học viên có nguyện vọng tiếp tục hoàn tất khóa học thì phải làm thủ tục chuyển sang học tự túc theo hướng dẫn sau:

1. Thời gian học tự túc: tối đa 24 tháng kể từ 01/01/2020 đến hết 30/12/2021

2. Hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ:

2.1 Thời hạn nộp hồ sơ:

Từ ngày ra thông báo đến 16g ngày 25/02/2020. Sau thời hạn này học viên không nộp hồ sơ chuyển tự túc và chuyển phương thức xem như chấm dứt khóa học. Mọi khiếu nại về sau Trường không giải quyết. Học viên làm hồ sơ đầy đủ và đúng hướng dẫn trước khi nộp tại Phòng đào tạo sau đại học.

2.2 Hồ sơ đăng ký gồm có các mẫu sau:

a. Mẫu số 1: học viên không đổi đề tài, không đổi CBHD (File đính kèm)

b. Mẫu số 2: học viên điều chỉnh tên đề tài hay thay đổi đề tài mới nhưng không đổi CBHD (File đính kèm)

c. Mẫu số 3: học viên chưa đăng ký đề tài và học viên đổi đề tài mới và đổi CBHD (File đính kèm)

d. Mẫu số 4: học viên đã bảo vệ luận văn Thạc sĩ nhưng còn nợ chứng chỉ ngoại ngữ. (File đính kèm)

2.3 Học phí chuyển sang hệ tự túc đóng vào thời điểm nộp hồ sơ

a. Học viên không đổi cán bộ hướng dẫn: 2.400.000 đồng

b. Học viên đổi cán bộ hướng dẫn: 5.400.000 đồng

c. Học viên đã bảo vệ luận văn thạc sĩ nhưng chưa có chứng chỉ ngoại ngữ không phải nộp học phí chuyển hệ tự túc.

 

TP. HCM, ngày 04 tháng 02 năm 2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh