THÔNG BÁO

Môn Ô nhiễm môi trường của lớp cao học khoá năm 2019 ngành Hải dương, Khí tượng, Vật lý địa cầu học chuyển sang học tại phòng F302 bắt đầu từ ngày 12/01/2020.