ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 196 /SĐH TPHCM, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH

Chương trình dành cho học viên cao học xét chuẩn đầu ra môn ngoại ngữ

Kỳ thi ngày 22/12/2019

    Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh, chương trình dành cho học viên cao học tại ĐHQG-HCM xét chuẩn đầu ra môn ngoại ngữ, kỳ thi ngày 22/12/2019:

1. Thang điểm đánh giá

Học viên đạt yêu cầu chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh chương trình thạc sĩ tại ĐHQG-HCM khi tổng điểm 4 kỹ năng đạt tối thiểu 80/160 điểm

2. Kết quả thi (Danh sách đính kèm)

   2.1 Học viên của trường ĐH KH Tự nhiên:

Phòng ĐT Sau đại học sẽ tự cập nhật kết quả thi của học viên, Nhà trường không cấp giấy báo điểm cho học viên.

   2.2 Học viên không thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên:

Học viên cao học không thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên đến phòng ĐT Sau đại học để nhận giấy báo điểm thi từ ngày 07/01/2020 – 15/01/2020

Học viên đem theo giấy tờ tùy thân để nhận giấy báo điểm, không nhận thay. (giấy báo điểm chỉ cấp 1 lần và không giải quyết cấp lần 2 với bát cứ lý do gì)

3. Phúc khảo điểm thi:

Học viên đăng ký phúc khảo điểm thi (Đọc-Nghe-Viết) từ ngày 06/01/2020 đến 15/01/2020.

  • – Mẫu đơn: đính kèm
  • – Lệ phí phúc khảo: 100.000đ/ bài

4. Kỳ thi ngày 01/03/2020

Nhà Trường sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh vào ngày 01/03/2020.

Thời gian đăng ký dự thi: từ ngày ra thông đến 16g00 ngày 07/02/2020 tại phòng ĐT SĐH (giờ hành chánh), trừ các ngày từ 20/01/2020 – 31/01/2020.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh