THÔNG BÁO

1. Môn Lý thuyết biểu diễn nhóm hữu hạn lớp cao học Đại số khoá 2018 ngày 28/12/2019 học tại phòng F304.

2. Môn Vi sinh môi trường lớp cao học Vi sinh khoá 2018 ngày 28/12/2019 học tại phòng E301.

3. Môn Nhiệt động lực học vật liệu lớp cao học Khoa học vật liệu khoá 2019 ngày 28/12/2019 học tại phòng H2.2.