THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc sửa đổi thông tin và cách thức trình bày trong các công bố quốc tế như sau:

  • Quyết định số 1647/QĐ-ĐHQG của Giám đốc ĐHQG-HCM ký ngày 19/12/2019 (sửa đổi Quy định số 793/QD-ĐHQG, ngày 5/7/2018) thông tin và cách thức trình bày trong các công bố quốc tế (Đính kèm)
  • Công văn số 2287/ĐHQG-KHCN của Ban Khoa học Công nghệ D0HQG-HCM ký ngày 19/12/2019 hướng dẫn sửa đổi thông tin và cách thức trình bày trong các công bố quốc tế theo Quyết định số 1647/QĐ-ĐHQG ngày 19/12/2019. (Đính kèm)

Kính đề nghị các anh chị Học viên cao học và Nghiên cứu sinh thực hiện theo đúng quy định.

Các quy định khác vui lòng xem tại mục Quy định – Hướng dẫn về học thuật

Trân trọng.