THÔNG BÁO

1. Lớp cao học ngành Hoá sinh khóa năm 2019 nghỉ học môn Enzym học nâng cao. Ngày 27/12/2019 học lại bình thường.

2. Lớp cao học khoá năm 2019 ngành Toán ứng dụng – Giáo dục toán học, Vật lý kỹ thuật – Giảng dạy vật lý thực nghiệm, Hoá hữu cơ – Giảng dạy hoá học thực nghiệm, Sinh học thực nghiệm – Giảng dạy sinh học thực nghiệm nghỉ học môn Phương pháp giảng dạy tích cực. Ngày 28/12/2019 học lại bình thường.